Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tapiko s.r.o. a podmínky užívání pracovního portálu pro OZP na adrese www.ozpprace.cz (dále jen „OZP práce“).


1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Tapiko s.r.o., IČ 29047625, DIČ: CZ29047625, se sídlem Týnská 632/10, Praha 1 - Staré město, 110 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162658 vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání pracovního portálu pro OZP.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy, do nichž společnost Tapiko vstupuje v souvislosti s užíváním portálu práce na adrese www.ozpprace.cz, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného nebo manuálního zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti, evidence osobních údajů pro zaměstnavatele a výrobu reklamy.


2. Právní vztahy

2.1 Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy uvedené v čl. 1.2.

2.2 Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3 Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).


3. Definice použitých pojmů

3.1 Pojmy, které jsou použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

Uživatel: Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách www.ozpprace.cz. Uživatel se registruje odesláním svého životopisu na kontaktní email (info@ozpprace.cz nebo info@tapiko.cz) nebo odesláním některého z formulářů na OZPprace.cz.

Klient: Fyzická či právnická osoba, která uzavře se společností Tapiko nebo prostřednictvím obchodního partnera společnosti Tapiko smlouvu o poskytování služeb definovaných v článku 4. Všeobecných obchodních podmínek. Klientem se rozumí rovněž mediální zprostředkovatel.

Mediální zprostředkovatel: Právnická či fyzická osoba, která zprostředkovává nabídku služeb společnosti Tapiko definovaných v bodě 4.2 Všeobecných obchodních podmínek.

Reklamní prostor: Komunikační prostředek textového, grafického nebo zvukového typu využívaný na internetu nebo při jiných prezentacích portálu OZP práce k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

Obchodní partner: právnická či fyzická osoba, které ve spolupráci a se svolením společnosti Tapiko prezentuje a prodává služby v rámci portálu OZPprace.


4. Přehled služeb společnosti Tapiko

4.1 Inzerce pracovních pozic. Služba inzerce volných pracovních pozic spočívá ve zveřejnění inzerátu s nabídkou pracovní pozice. Cena této služby je dle platného ceníku.

4.2 Databáze CV. Klient zakoupením této služby získává přístup k databázi uživatelů. Cena je platná dle ceníku a je dostupná po omezenou dobu, která je specifikována u produktu.

4.3 Partnerství portálu - jedná se o spolupráci Klienta se společností Tapiko v rámci specializované formy propagace, na které se Klient se společností Tapiko dohodl.

4.4 Konzultační a poradenské služby. Konzultačními službami se rozumí poradenství v obchodní činnosti a ostatní služby související s poradenstvím na trhu práce.

4.5 Prezentace kurzů a školení. Prezentací kurzů a školení se rozumí zveřejňování nabídek vzdělávacích kurzů a školení, zveřejňování PR článků týkající se kurzů a vzdělávání, atp.


5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

5.1 Klienti a Uživatelé se zavazují prezentovat na portálu OZP práce výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani společnosti Tapiko.

5.2 Klienti a Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím portálu OZP práce informace dostatečně jasné a určité, které nebudou vyvolávat klamnou představu o povaze subjektu či poptávané nebo nabízené pracovní pozici.

5.3 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient nebo Uživatel, který tyto informace odeslal ke zpracování. Klient a Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Tapiko uchovávala informace o zápisu dat do systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta či Uživatele.

5.4 Klient a uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporů s Klientem či Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé nebo nepřesné informace nebo pro odstranění nepravdivých údajů z portálu OZP práce a z příslušné databáze.

5.5 Klient či Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné třetí straně.


6. Nakládání s prezentovanými informacemi

6.1 Společnost Tapiko si vyhrazuje právo odmítnout nebo stáhnout prezentaci:

6.1.1 informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

6.1.2 nabídky či poptávky práce (i formou brigády), které mají sexuální podtext a které se týkají sexuálních služeb;

6.1.3 nabídek práce, ve kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro Uživatele, či jiné formy vylákaní finančních prostředků od Uživatele;

6.1.4 nabídek práce, které mají charakter multi-level-marketingu (MLM);

6.1.5 pokud má nabídka práce nebo brigády charakter reklamy.

6.1.6 inzerování více pracovních pozic v rámci jednoho inzerátu.

6.1.7 informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů.

6.1.8 životopisů nebo informací o třetích osobách bez jejich vědomí;

6.1.9 informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst společnosti Tapiko nebo jiných právnických či fyzických osob;

6.1.10 Přímých internetových odkazů na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele k registraci.

6.2 Společnost Tapiko je oprávněná kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. Společnost Tapiko je oprávněna upozornit Uživatele nebo Klienta na rozpor jeho jednání s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace sama neprodleně odstranit, a to i bez souhlasů Klienta nebo Uživatele.

6.3 Klient bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejněné údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice.


7. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

7.1 Klienti a uživatelé se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoliv formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoliv tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Tapiko.

7.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

7.3 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy mezi Klientem a společností Tapiko.

7.4 Společnost Tapiko se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle čl. 7.1 nebude důvěrná informace týkající se Klienta jakýmkoliv způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, užívat či sdružovat s jinými informacemi. Společnost Tapiko se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

7.5 Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkající se Klienta, zavazuje se společnost Tapiko, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako společnost Tapiko.

7.6 Společnost Tapiko se zavazuje zachovat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Tapiko bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.


8. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

8.1 Tapiko přijímá objednávky od svých klientů nebo obchodních partnerů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4. Všeobecných obchodních podmínek. Objednávku je možné učinit prostřednictvím formulářů dostupných na webu, na příslušných emailových adresách nebo prostřednictvím obchodního zástupce a společnosti Tapiko nebo obchodního partnera.

8.2 Tapiko si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do deseti pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:

8.2.1 ji podala fyzická či právnická osoba, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek.

8.2.2 realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

8.2.3 realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou společnosti Tapiko.

8.3 Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle čl 8.3, zahájí společnost Tapiko poskytování služeb podle svěřených údajů Klientem. V případě, že se strany nedohodly na specifikaci začátku služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.

8.4 Klient bere na vědomí, že Tapiko vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti klienta nebo přes objednání přes internetovou stránku OZPprace.cz; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany společnosti Tapiko dojde k zahájení poskytování jakékoliv služby.


9. Uzavření smlouvy

9.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:

9.1.1 Konkludentně okamžikem započetí poskytování služeb dle čl. 8.3 Všeobecných obchodních podmínek;

9.1.2 Uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky dle čl. 8.4 Všeobecných obchodních podmínek.

9.2 Společnost Tapiko si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž bude Klient včas vyrozuměn.

9.3 Klient uzavřením smlouvy anebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s:

9.3.1 Respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách;

9.3.2 Respektování technických možností média internet a portálu OZP práce.

9.3.3 Obsahem Všeobecných obchodních podmínek.


10. Cena za služby, fakturace

10.1 Za poskytování služby dle článku 4. Všeobecných obchodních podmínek uhradí Klient společnosti Tapiko cenu dle ceníku služeb Tapiko platného ke dni sjednání objednávky. Ceníky jsou zveřejněny na portálu OZP práce.

10.2 Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Společnost Tapiko vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Klientovi fakturu do 15 dnů ode dne přijetí objednávky.

10.3 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v bodech 4.1, 4.2, 4.3, a 4.4. Všeobecných obchodních podmínek den vystavení a zaslání smluvené objednávky.

10.4 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevy v případě, že nevyužije objednaných služeb.

10.5 Tapiko si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy nebo celé částky ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

10.6 V případě, že klient je v prodlení s úhradou ceny nebo jakékoliv části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je společnost Tapiko oprávněna přerušit poskytování služeb do doby než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Tapiko. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoliv jiné snížení sjednané ceny za služby.


11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Společnost Tapiko je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:

11.1.1 Podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp.

11.1.2 Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoliv svých závazků vůči společnosti Tapiko; smluvní strany výslovně sjednávají, že společnost Tapiko je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že prodlení úhrady závazku Klienta vzniklo na základě jiné smlouvy.

11.1.3 Klient poškozuje dobré jméno společnosti Tapiko nebo některé z obchodních značek společnosti Tapiko.

11.1.4 Klient požaduje prezentování informací, které jsou v rozporu s bodem 6.1 Všeobecných obchodních podmínek;

11.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému a úplnému přerušení poskytovaní služeb ze strany společnosti Tapiko po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku, kromě případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a Klient písemně nebo e-mailem vyrozumí společnost Tapiko o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.


12. Zánik smlouvy a sankce

12.1 Smlouva uzavřená mezi společností Tapiko a Klientem zaniká:

12.1.1 Uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;

12.1.2 Odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 11. Všeobecných obchodních podmínek.

12.1.3 Dohodou společností Tapiko a Klientem.

12.2 V případě, že smlouva zanikne v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu dle bodu 11.1.2 Všeobecných obchodních podmínek, je společnost Tapiko oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1% z ceny vyfakturované na základě zaniklé smlouvy.

12.3 V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za služby vzniká společnosti Tapiko nárok na smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.


13. Odpovědnost za škodu

13.1 Společnost Tapiko je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení společnosti Tapiko a to po dobu, po kterou trval výpadek.

13.2 Společnost Tapiko neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení společnosti Tapiko, s.r.o. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli společnosti Tapiko. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně společnosti Tapiko, zavazuje se společnosti Tapiko bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude společnost Tapiko pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností.

13.3 Odpovědnost společnosti Tapiko za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením společnosti Tapiko v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi společností Tapiko a Klientem je omezena na částku uhrazenou Klientem za služby na základě uzavřené smlouvy. Společnost Tapiko není povinna nahradit Klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.


14. Autorská práva a ochranné známky

14.1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany společnosti Tapiko použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spojené. Společnost Tapiko neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že společnosti Tapiko vznikne jakákoliv škoda v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem, zavazuje se ji Klient společnosti Tapiko nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany společnosti Tapiko vyzván.

14.2 Klient není oprávněn užít materiály (obsah portálu, technické zpracování a další) jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu společnosti Tapiko. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Uživatelů.

14.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály dostupné na OZP práce je možné pouze pro vlastní soukromé účely přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tapiko jsou zakázány.


15. Rozhodné právo, dohoda o soudní příslušnosti.

15.1 Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

15.2 Společnost Tapiko a Klient činí tímto dohodu dle úst. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud společnosti Tapiko, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud společnosti Tapiko. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazků místo sídla společnost Tapiko.


16. Zpracování osobních údajů, statistické údaje

16.1 Společnost Tapiko prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost Tapiko byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 17. 4. 2014 pod číslem registrace: 00052097.

16.2 Společnost Tapiko prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje klientovi, zpracovává na základě souhlasu subjektů údajů. Společnost Tapiko je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

16.3 Společnost Tapiko prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Klient, osobní údaje budou získány prostřednictvím odesláním těchto informací přes kontaktní formulář nebo přímo na emailovou schránku společnosti Tapiko a společnost Tapiko bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

16.4 Společnost Tapiko se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou, aby klient jako správce mohl udělení souhlasu kdykoliv doložit.

16.5 Uživatelé i Klienti berou na vědomí, že údaje nacházející se se v elektronické databázi a na portálu OZP práce společnosti Tapiko jsou ze strany společnosti Tapiko zpracovány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky tohoto zpracování mohou být ze strany společnosti Tapiko dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

16.6 Klient (placené i neplacené inzerce) a další spolupracující firmy souhlasí se zveřejněním svého loga a názvu na portálu OZP práce a s využitím názvu a loga firmy v propagačních aktivitách.

16.7 Uživatelé/Klienti souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jejich počítač. Cookie je malý textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče a slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů/Klientů. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Portál OZP práce může obsahovat cookies třetích stran, které provozovateli (společnosti Tapiko) slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů/Klientů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele/Klienta není známa. Jedná se zejména o cookies Google Analytics – společnost Tapiko používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy a cookies pro účely vytváření heatmap (analýza využití stránek ozpprace.cz). Ukládání cookies lze zablokovat přímo v liště upozornění o cookies při vstupu na portál, ovšem po této blokaci portál nerozpozná prohlížeč Uživatele/Klienta a nezapamatuje si individuální uživatelská nastavení.


17. Korespondenční údaje

17.1 Korespondenční údaje společnosti Tapiko:
Tapiko, s.r.o.
Týnská 632/10
110 00 Praha 1 - Staré město

kontaktní email: info@tapiko.cz


18. Závěrečná ustanovení

18.1 Společnost Tapiko je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztahy mezi společností Tapiko a Klientem či Uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

18.2 Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 10. 2017.