Blog > Legislativa

Jak zažádat o proplácení testů na Covid - 19

Jak zažádat o proplácení testů na Covid - 19

Od 1.3.2021 se začalo s plošným testováním zaměstnanců ve firmách. Využívá se metoda tzv. samotestování, což je označení pro testování bez zdravotnického personálu. Stále samosebou platí, že pokud je to možné, využívá se také síť POC antigenních center s proškoleným personálem.

Jaké testy lze použít

Pokud chcete aby Vám pojišťovna zpětně proplatila příspěvek na testy, musíte pro testování použít některý z antigenních testů se schválenou výjimkou od Ministerstva zdravotnictví. Jen tyto testy Vám pojišťovna proplatí. Jejich seznam je zveřejněný zde.

Testy lze zakoupit v běžných distribučních sítích, od distributora nebo v lékárnách. Vždy si uschovejte účtenku / fakturu.

 

Jak postupovat při testování

Ministerstvo opět vydalo návod, který v celém znění najdete zde. 

Netestují se 

 • zaměstnanci, kteří prodělali onemocnění a uplynula doba jejich izolace, pokud nejeví známky onemocnění a od prvního PCR testu, nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Musí se doložit lékařskou zprávou.
 • zaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek PCR nebo profesionálního POC antigenního testu.
 • očkované osoby proti onemocnění Covid - 19, kterým uplynula doba 14 dní od poslední dávky vakcíny, pokud nemají příznaky onemocnění a mají certifikát od Ministerstva zdravotnictví
 • OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.
 • všichni zaměstnanci, kteří mají příznaky onemocnění - nepoužijí samotest, ale zůstanou doma, informují svého lékaře a ten jim vystaví žádanku na PCR test.

Zaměstnavatel

 1. Nakoupí schválené testy, uschová fakturu.
 2. Zaměstnance, který po dobu min. 7 dní vykonává práci mimo pracoviště, umožní testovat se mimo pracoviště - buď v některém z antigenních center (viz. výše) nebo testováním v domácím prostředí. Vždy se ale musí dodržet postup (níže vysvětlíme) a zaznamenání výsledku.
 3. Všechny zaměstnance, kteří budou podstupovat testování, seznámí s příbalovou informací a návodem na testování.
 4. Na pracovišti vyčlení vhodný prostor pro testování - nejlepe takový, aby nedocházelo ke kumulaci zaměstnanců na jednom místě. Personál, který bude s testováním pomáhat, je nutné vybavit náležitými ochrannými pomůckami - FFP2 respirátor případně respirátor FFP3, jednorázové rukavice, ochranné brýle.
 5. Pokud se zaměstnanec testuje doma, je nutné test provést před odchodem do zaměstnání.
 6. Testuje se 1x za 7 dní. Testují se všichni zaměstnanci, včetně přidělených pracovní agenturou a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.
 7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech (vzor dole na stránce zde). V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.
 8. Výsledky v případě negativního testu, zaměstnanec může pokračovat v práci.
 • pokud je test pozitivní sdělí zaměstnanec tuto skutečnost zaměstnavateli.
 • Nevstupuje na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
 • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktuje praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
 • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
 • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
 • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
 • Doba mezi pozitivním testem antigenního testu provedeného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

OSVČ bez zaměstnanců

 1. Nakoupí schválené testy, uschová fakturu
 2. V případě jakéhokoliv příznaku onemocnění, nepoužívá samotest, ale informuje svého lékaře
 3. Seznámí se s příbalovou informací, provede a vyhodnotí test
 4. Výsledky v případě negativního testu, pokračuje v práci
 • v případě pozitivního testu kontaktuje svého praktického lékaře, nebo pokud ho nemá tak příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici, nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
 • Do doby určení dalšího postupu se izoluje a minimalizuje riziko nákazy dalších osob
 • lékař mu vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test RT - PCR., kterému je povinen se podrobit

Nakládání s použitými testy

Postupuje se dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Testovací sadu vložíme do černého plastového pytle s s tloušťkou alespoň 0,2 mm, v případě tenčích použiji pytle dva – jeden vložím do druhého.
 • Pytel zavážeme a vnější povrch ošetříme dezinfekcí. Po každém hromadném testování se použije nový pytel.
 • Pytel vyhodím do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládáme pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Po manipulaci s odpadem si vždy důkladně umyjeme ruce mýdlem a teplou vodou nebo použiji dezinfekci na ruce.

Příspěvek na testy

První příspěvky budou vyplaceny zpětně (za měsíc březen) v dubnu 2021.

Žadatel bude moci žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím k tomu účelu vytvořeného on-line webového formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

Jsou propláceny max. za 4 testy na osobu / měsíc. Jednou měsíčně vykazuje zaměstnavatel vůči zdravotním pojišťovnám zaměstnanců, počty provedených testů (vzor formuláře je zde na stánce dole).

O příspěvek může žádat OSVČ nebo společnost podnikající v České republice, a to za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.