Blog > Legislativa

Jak na zaměstnávání OZP?

Jak na zaměstnávání OZP?

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je přínosné jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Oběma skupinám přináší bonusy.

Podpora zaměstnávání OZP

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vymezuje výhody pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatel, který se rozhodne zaměstnat osobu s OZP má možnost si zažádat o:

Příspěvek na chráněné pracovní místo a jeho vytvoření

Zaměstnavatel má možnost požádat místně příslušný úřad práce o vymezení CHPM na zaměstnance se zdravotním postižením. CHPM se vymezuje pro každého jednotlivého zaměstnance se zdravotním postižením. Podmínkou pro podání žádosti o vymezení CHPM je bezdlužnost zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, ČSSZ a celnímu úřadu.

Vymezení CHPM je spojeno s příspěvkem pro zaměstnavatele na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Ten může činit až osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením až dvanáctinásobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. A v případě zřizování více než deseti takových CHPM, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

 

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

ÚP ČR může na zřízené nebo vymezené CHPM na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. Dohodu je možné uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne vymezení CHPM nebo ode dne obsazení zřízeného CHPM. Příspěvek se poskytuje zálohově; uznatelné náklady jsou náklady, které zaměstnavateli vznikly po dobu účinnosti dohody. Příspěvek je poskytován ve výši maximálně 48 000 Kč na 1 CHPM ročně. O příspěvek musí zaměstnavatel požádat místně příslušný ÚP.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na CHPM více než 50 % OZP z celkového přepočteného počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP.

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného CHPM nebo ode dne vymezení CHPM může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání OZP v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je OZP 1, 2 či 3, a nejvýše o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o OZZ.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, doručené příslušné krajské pobočce ÚP ČR nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příslušnou krajskou pobočkou je ta, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel – právnická osoba, případně bydliště zaměstnavatel – fyzická osoba

Dalším bonusem pro zaměstnavatele je sleva na dani

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s prvním nebo druhým stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve třetím stupni invalidity pak 60 tis. Kč měsíčně.

Hledáte zaměstnance s OZP? Inzerujte na webu cíleném na zaměstnávání zdravotně postižených.

Vaši inzerci můžete vkládat přes odkaz zde. Naše zákaznické oddělení Vás bude kontaktovat.

Pro více informací pište na e-mail info@ozpprace.cz či volejte na tel. +420 727 945 740

Zdroj: mpsv.cz