Ředitel odboru právního - Praha ID-4987MM

Datum zveřejnění: 12.9.2017
Místo výkonu práce: Praha
Zaměstnavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Pozice pro OZP

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na klíčové služební místo ředitel právního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR

Č.j.: MSP-117/2017-ORLZ-VŘ/3
Datum: 8. 9. 2017

Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti ČR jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na klíčové1 služební místo ředitel právního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR.
v oborech služby 2 - daně, poplatky a jiná obdobná plnění, 4 – hospodaření s majetkem státu, 29 – legislativa a právní činnost, 46 - veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou2
.
Předpokládaným termínem nástupu do služby na tomto služebním místě je listopad 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

V rámci uvedeného klíčového služebního místa bude služební náplní státního zaměstnance – ředitele odboru, kromě řízení a kontroly zaměstnanců vykonávajících specializované činnosti spadající do majetkoprávní problematiky ministerstva spravedlnosti a zadávání veřejných zakázek, podílení se na tvorbě koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování zájmů ministerstva v soudních a
obdobných sporech.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. října 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: kq4aawz).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitel odboru právního – 117 VŘ“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta
šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu si podle § 26 odst. 1 věta třetí zákona služební orgán ověří prostřednictvím Rejstříku trestů, za tímto účelem je žadatel povinen doložit písemné čestné prohlášení o bezúhonnosti. Není-li žadatel státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost dle §26, odst. 1 věty páté;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní  způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.
2) Splňuje požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem č. 4/2015 státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti, kterým se stanoví zásady systemizace služebních pracovních míst v Ministerstvu spravedlnosti.
a) Způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného
Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“. Nebo bude žadatel vyzván k podání žádosti o vydání osvědčení služebním orgánem poté, co o něm bude jako o nejvhodnějším uchazeči uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě před tím, než bude vydáno rozhodnutí o jmenování na služební místo.
b) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského právnického vzdělání v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice, akreditované MŠMT.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:
3) je-li narozen přede dnem 1. prosince 19714, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
4) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969, 
b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
c) příslušníkem Lidových milicí,
d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole
ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
5) je podle § 57 odst. 6 zákona osoba, která má slouženou úřednickou zkoušku nebo zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);
6) splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 57 odst. 6 zákona, že v uplynulých 4 letech vykonával nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné tj.: .:
• přípravu návrhů právních předpisů5 a zajišťování právní činnosti,
• přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
• přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
• řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
• vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
• státní statistickou službu,
• správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
• ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

• zabezpečování obrany státu,
• zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
• obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
• přípravu nebo realizaci dotační politiky,
• přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
• přípravu a provádění správních úkonů7 včetně kontroly,
• ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
• zadávání veřejných zakázek,
• audit,
• zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
• řízení (činností výše uvedených),
• přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 odst. 1 zákona.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.
Služební úřad podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.


Mgr. Jan Lišák
státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti ČR
Příloha: Související dokumenty, viz. Seznam souvisejících dokumentů k VŘ ŘEDITEL § 57 odst. 6


1 Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, které je označené za klíčové, může služební orgán určit platový tarif
až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec
zařazen nebo jmenován. (§1 odst.3 NŘV 304/2014 Sb.).

2 Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.

3 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující
bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu
delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

4 § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

5 Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
6 Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

7 Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
8 Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

ředitel odboru právního.pdf (331kb)

Zaujala Vás tato nabídka?

ODPOVĚDĚT