Rady a tipy pro OZP

připravili jsme pro vás novou rubriku rady a tipy pro OZP, kde Vás budeme informovat o věcech, které by Vám mohli pomoci.

Pokud víte o něčem, co zde chybí, napište nám, rádi užitečné informace zveřejníme.

Ergodiagnostika pomáhá OZP získat práci

Ergodiagnostika je diagnostika psychosensomotorických funkcí k možnosti zaměstnání. Provádí ji individuální interprofesionální rehabilitační tým ve složení: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální pedagog event. protetik.

Tým určuje obecné funkční schopnosti k práci a podpůrné prostředky, pomůcky, které jsou nezbytné k zařazení do zaměstnání. Před ukončením ergodiagnostiky se tvoří závěrečná zpráva na základě rehabilitační konference všech členů týmu. Závěrečná zpráva se poskytuje i Úřadu práce ČR, který v návaznosti na tyto závěry sestavuje v součinnosti se žadatelem o pracovní rehabilitaci individuální plán pracovní rehabilitace.

ergodiagnostikapomocozp.pdf (252kb)

Pracovní rehabilitace

Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

pracovnirehabilitaceozp.docx (47kb)

Změny v agenturním zaměstnávání OZP

Novela zákona o zaměstnanosti odstranila s účinností od 1. ledna 2015 ustanovení diskriminující přidělování OZP zaměstnanců agenturami práce.

Omezení agentur bylo v rozporu s čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání a se Směrnicí Rady č. 2000/78/EC ze dne 27. listopadu 2000, stanovující obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Formulace zakazující agenturám práce přidělovat osoby se zdravotním postižením byla ze zákona vypuštěna. Agentury tak mohou osoby s zdravotně znevýhodněné dočasně přidělovat k výkonu práce.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku.

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží.

Příspěvek na mobilitu, který Vám byl přiznán v letech 2012 až 2013 bude vyplácen pouze do konce roku 2015,  pokud není v rozhodnutí uvedeno dřívější datum. Pro další pobírání příspěvku na mobilitu je nutné podat novou žádost, a to nejdříve v lednu 2016.  Podání lze uskutečnit osobně, poštou či přes datovou schránku.

prispeveknamobilitu.docx (48kb)

Jak získat rekvalifikaci?

Rekvalifikace jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je zpružnit trh práce, odstranit bariéry omezující určité skupiny osob ve vstupu na volný trh práce a přispět ke sladění mezi poptávkou a nabídkou po pracovní síle a její kvalifikaci.

Projekt EUROKLÍČ

Dlouhodobým cílem projektu EUROKLÍČ je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

  • budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem,

  • osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče,

  • prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,

  • seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.)

evidencnikartaeurokliceproozp.doc (135kb)

Aplikace pro vozíčkáře

České Dráhy nabízí lidem na vozíku pomoc při přepravě.

Prostřednictvím aplikace „Pro vozíčkáře „ si uživatel může pohodlným způsobem vytvořit objednávku poptávané cesty.  O vyřízení své objednávky je posléze informován telefonicky nebo e-mailem. Aktuální stav objednávky si může ověřit i přímo na aplikaci „Pro vozíčkáře“.

Formulář objednávky přepravy či objednávky asistence je třeba řádně vyplnit. Nutné je vždy zadat emailovou adresu či telefon pro potvrzení objednávky. Volbu spojení je možné vyhledat přímo na stránkách www.cd.cz.

Případné dotazy Vám zodpoví Kontaktní centrum ČD.  Obracet se můžete na telefonní číslo 840 112 113.

Vozejkmap.cz

Aplikace pro mobilní telefony, která mapuje bezbariérová místa po celé ČR.

Sleva na dani pro zaměstnavatele OZP

Podle Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. (§35) se zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (OZP), snižuje daň za zdaňovací období, za které podává daňové přiznání.

Sleva na dani pro zaměstnavatele OZP.docx (48kb)

Změna výroku při posuzování míry invalidity

Počínaje dnem 19.10.2015 došlo ke změně posudkového výroku při posuzování míry invalidity, a to především u III. stupně ID. Změnil se výrok, uváděný na rozhodnutí o stupni invalidity. Dosavadní výrok znějící, že pracovník není schopen pracovat, a to ani za mimořádných podmínek, protože jeho míra poklesla o 70 % či stanovisko, že osoba není schopna pracovní či výdělečné činnosti ani za mimořádných podmínek bude nahrazeno pouze stanovením procentní míry poklesu pracovních schopností. Cílem je odbourat psychologickou hranici bránící příjemci ID pracovat.

Změna výroku při posuzování míry invalidity.docx (48kb)